Қазақ көші – қазақтың қауымдасуы

Қазақ көші – қазақтың қауымдасуы: Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағатының қорынан құжаттар жинағы (Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 20 жылдығына арналған) = Репатриация казахов – консолидация народа. Cборник докум. Архива Президента Республики Казахстан к 20-летию Всемирной Ассоциации казахов / Құраст. К.Н. Балтабаева.

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының құрылғаны жəне қызметі туралы, қазақ диаспорасының əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени дамуының мəселелері, этникалық көші-қон, оралмандардың қазақстандық қоғамда бейімделуі мен ықпалдасуы туралы 1991–2012 жылдардағы құжаттары негізінде жарияланады.

Қазақ көші – қазақтың қауымдасуы