САЛЫҚ ЗИМАНОВ: БИОБИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШ

Зиманов Салық Зиманұлы (1921 – 2011) = Зиманов Салык Зиманович (1921 – 2011): биобиблиографиялық көрсеткіш = биобиблиографический указатель / ҚР Ұлттық кітапханасы; ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева, Б.Ж. Жүнісбеков; алғы сөзін жазған Ш.В. Тлепина; қазақ тіліне ауд. А.Н. Шүленбаева; ағыл. тіліне ауд. Қ.Ж. Бозымбеков; қүраст.: Б.С. Балғымбаева, Ж.С. Усербаева. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2021. – 416 б. – Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.